ثبت نام لاتاری گرین کارت امریکا رایگان است در صورتی که خودتان بصورت مستقیم ثبت نام کنيد اما اگر بخواهید ثبت نام توسط ما انجام گیرد بابت زمانی که صرف انجام کار شما میکنیم هزینه ای دریافت میکنیم (برای کنترل صحیح بودن عکس، ترجمه آدرس و مشخصات و دقت در درست و صحیح بودنِ روند ثبت نام) زیرا بسیاری از ثبت نامها بخاطر غلط بودن عکس و یا اشتباه در پر کردن فرم از چرخه قرعه کشی محو میگردند و باطل می شوند.

تخفيفِ ويژه هفتاد درصدی فقط تا دوشنبه (یعنی چهار روز دیگه) اول آگست برابر با یازدهم مُرداد

این تخفيف به این میزانِ هفتاد درصد تکرار نمیشه تا سالِ آینده. پس عجله کنيد.

0001last

جدول تعيين هزينه کارمزد ثبت نام توسط وبسایت ما برای شما به شرح زیر است:

 • فرم ثبت نام اشخاص مجرد، مطلقه، بیوه (بدون فرزند) (با کارمزد 7 دلار– تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 4 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص مطلقه، بیوه (دارای یک فرزند زیر 21 سال) (با کارمزد 8 دلار– تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 5 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص مجرد، مطلقه، بیوه (دارای دو فرزند زیر 21 سال) (با کارمزد 9 دلار– تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 6 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص مجرد، مطلقه، بیوه (دارای سه فرزند زیر 21 سال) (با کارمزد 10 دلار– تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 7 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص مجرد، مطلقه، بیوه (دارای چهار فرزند زیر 21 سال) (با کارمزد 11 دلار– تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 8 دلار)
 • ——————————————————————————————–
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل بدون فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) با شانس دو برابر (یک بار به نام خودتان و یک بار به نام همسرتان. چنانچه همسر شما نیز برنده شود، شما نیز برنده هستید و بلعکس. ( با کارمزد 13 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 8 دلار)
 • ——————————————————————————————–
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای یک فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) ( با کارمزد 14 دلار – تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 9 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای دو فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) (با کارمزد 15 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 10 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای سه فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) ( با کارمزد 16 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 11 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای چهار فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) (با کارمزد 17 دلار – تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 12 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای 5 فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) ( با کارمزد 18 دلار – تخفیف فقط تا آخر مُرداد ماه 13 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای 6 فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) (با کارمزد 19 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 14 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای 7 فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) (با کارمزد 20 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 15 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل دارای 8 فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود میباشند (دو بار ثبت نام) (با کارمزد 21 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 16 دلار)
 • ——————————————–
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل بدون فرزند که مایل به ثبت نام همسر خود نمیباشند. (با کارمزد 9 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 6 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل (دارای یک فرزند زیر 21 سال) که مایل به ثبت نام همسر خود نمیباشند. (با کارمزد 10 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 7 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل (دارای دو فرزند زیر 21 سال) که مایل به ثبت نام همسر خود نمیباشند. (با کارمزد 11 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 8 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل (دارای سه فرزند زیر 21 سال) که مایل به ثبت نام همسر خود نمیباشند. (با کارمزد 11 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 8 دلار)
 • فرم ثبت نام اشخاص متأهل (دارای چهار فرزند زیر 21 سال) که مایل به ثبت نام همسر خود نمیباشند. (با کارمزد 11 دلار – تخفيف فقط تا آخر مُرداد ماه 8 دلار)