پس از واريز وجه و دريافت کدِ رهگيری برای پرداخت، یکی از فرمهای زیر را انتخاب بفرماييد:

1) مجرد هستم. (بدون فرزندِ زیر 21 سال)

2) مجرد هستم. (دارای فرزندِ زیر 21 سال)

3) متأهل و بدونِ فرزند زیر 21 سال هستیم.

4) متأهل و دارای فرزندِ زیر 21 سال هستيم.

5) مطلقه و بدونِ فرزندِ زیر 21 سال هستم.

6)مطلقه و دارای فرزندِ زیر 21 سال هستم.