🔻لاتاری گرین کارت امریکا چیست و چه مزایایی دارد؟

0 11

لاتاری گرین‌ کارت امریکا یکی از انواع روش‌های مهاجرت به امریکاست. نام‌های دیگرِ آن «ویزای مهاجرتِ گوناگونیِ نژاد» یا The Diversity Immigrant Visa Program یا گرین‌کارد لاتاری Green Card Lottery می‌باشد. از سالِ 1990 به دستورِ کُنگره‌ی امریکا، هر ساله «وزارت امورِ خارجه امریکا» بنا بر بخشِ 203(سی) از قانونِ مُهاجرت و مليّت که به انگلیسی (Immigration and Nationality Act) امریکا، به صورتِ قرعه‌کشی(موسوم به لاتاری) تعدادی افراد را برای دریافتِ این نوع ویزا انتخاب می‌کند که نهایتاً مُنجر به دریافتِ کارتِ اقامتِ دائمِ امریکا [معروف به گرین‌کارد] می‌شود. برنده‌ی اصلی، در صورتِ برخورداری از شرایطِ لازم موفّق به کسبِ ویزای «دی‌وی‌وان» [DV1] می‌شود. همسرِ متقاضیِ اصلی به‌شرطِ صدورِ ویزای متقاضیِ اصلی، ویزای [DV2] دریافت می‌کند. و فرزندانِ مُجرّدِ ازدواجِ نکرده که در روزِ نام‌نویسی یا ثبت‌نامِ اینترنتی، سنّ آن‌ها«زیرِ 21 سال» است، نیز در صورتِ برخورداری از شرایطِ لازم، موفّق به کسبِ ویزای [DV3] می‌شوند.

USALOTTERY.US

View all contributions by USALOTTERY.US

Website: http://tehran.usalottery.us

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *