🔻مزايای ثبت نام توسطِ کارشناسانِ ما

0 12

برای ثبت‌نامِ لاتاری، مدّت‌زمانِ محدودی در اختیار هر شرکت‌کننده است و چنانچه اشتباهی رُخ دهد، قابل ویرایش نمی‌باشد. از طرفی ثبتِ‌نامِ دوباره و یا ارسالِ عکس یا فُرمِ دارای اطّلاعاتِ غلط و اشتباه، مُنجر به حذفِ شرکت‌کننده خواهد گردید.

کارشناسانِ با سابقه‌ تحتِ مُدیریتِ افرادی با تجربه‌ی فراوان و انجامِ ثبت‌نام‌های بی‌شُمار (از سالِ 1995 تاکنون)، قادرند تا مدارک و اطّلاعاتِ مورد‌نیاز در فُرم برای شما را به‌صورتِ دقیق بررسی کرده و ثبت‌ِنامی بی‌نقص را برای شما انجام دهند.

USALOTTERY.US

View all contributions by USALOTTERY.US

Website: http://tehran.usalottery.us

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *